Fatih Mahallesi Tavanli Çeşme Sok. No 4/A Silivri --İstanbul  Silivri / İstanbul
Tel.:  (212) 728 75 99

DAĞITIMIN ANLAM VE ÖNEMİ!
DaĞItIm: Sİzİn bİze teslim ettİĞİnİz Özel emanetlerİnİzİ, sİzİn talep ettİĞİnİz ÖlÇÜde alIcIya İletebilme becerİsİ ve sİstemlİ bİr ÇalIŞma Şeklİdİr.
Herhangİ bİr sİsteme oturmadan gerÇekleŞtİrİlen daĞItIm İŞlemİ amacIna ulaŞmamIŞ demektİr. DaĞITIm sonrasInda denetleme ve takİp fİrmamIz tarafIndan gerÇekleŞtİrİlecek ve bu konuda sİze sadece dÖnÜŞÜmdekİ karŞIlama keyfİ dÜŞecektİr.
HazIrlamIŞ olduğunuz her evrak ve ÇalIŞma bİr zaman ve ekonomİk harcama DiŞidir. Bunu temel alarak belİrlenen doĞru adreslere ulaŞIp, doĞru sayIda Özenle sunulan ÇalIŞmanIz bİzİm huzurumuz ve gururumuz olacaktIr.
Neden daĞItIm yaptIrIlIr? KIsacasI neden bİze İhtİyacInIz olur? GÜnÜmÜzde hala İnsanImIz teknolojİden yeterİnce faydalanamadIĞI İÇİn, hala tanItIm broŞÜrlerİnİ, genel bİr alIcI kİtlesİne ulaŞtIrmanIn yolu olarak “sIcak daĞItIm” gÖrÜlmektedİr. Tabİ bu İŞİ de gÜvenİlİr ve alanI kendİne profesyonel olarak meslek edİnmİŞ bİr kadroya teslİm etmek İster. Sİlİvrİ son yIllarda gÖsterdİĞİ nÜfus artIŞI İle ve yaygIn konut ve İŞ yerİ daĞIlImI İle bu hİzmetİ dÜzgÜn yapabİlecek bİr kadroya İhtİyaÇ duymaktadIr. Bİzler de ekİp olarak bu İŞİ profesyonelce yapmayI taahhÜt edİyoruz, Şİmdİ sIra sİzde sadece bİze gelİn ve taleplerİNİz Üzerİnde konuŞalIm.
Bİzİm mÜŞterİmİz olmanIn avantajlarI olarak, haber ÇalIŞmalarInIzI, atIlImlarInIzI ÇalIŞtIĞImIz gazetelerde duyurarak sİzİ ayrIcalIklI kIlar, bİz yÜkselİrken sİzlerİ de yukarIya taŞImanIn haklI gururunu yaŞarIz hep bİrlİkte.

DaĞItIm, hazIrlanan ÇalIŞMayU alICIYa Özenle sunma İŞİdİr. KİŞİ ne İŞ yapIyorsa o İŞİ sever ve sevdİĞİ İŞe herkesİ Özenle davet etmek İster. SonuÇ olarak daĞItIm firmasI ve daĞITIm İŞİnİ yapan personel kendİnİ mutlaka İŞletmecİnİn veya daĞItImI yaptIran kİŞİnİn yerİne koymalIdIr aksİ takdİrde; yapIlan İŞ veya sunulan evrak kenara konulan ÇÖpten baŞka İŞe yaramaz. SonuÇ olarak boŞa masraf ve zaman kaybI, para kaybIndan baŞka bİr Şey deĞİldİr.
Bazen fazla sÖze gerek yoktu