Sahibiata cad no79/b meram konya Meram / Konya
Tel.:  (332) 350 03 33   Web:  facebook.com/cimenyapikonya/